VAM

”Vi har været imponerede over hvor grundigt og dybdegående Teknologisk Institut er gået til opgaven og har fået skabt et overblik over de reststrømme, som vi havde brug for at skabe handlemuligheder indenfor. Vores nye viden har givet os flere veje at gå – både af strategisk karakter, men også fået belyst de lavthængende frugter ift. hvordan vi sorterer vores affald nu. Vi fandt ud af at vi har en rigtig god affaldsløsning allerede, som kræver mindre forbedringer, men også at vi har et stort arbejde foran os med vores proces for jordhåndtering.”

Therese Rasmussen, Udviklingschef, VAM A/S

 


Branche: Bygge- og anlægsbranchen

Reststrøm: Overskudsjord, PVC, metal

Udfordring: Vanskeligt at danne sig et overblik over mulighederne for overskudsjord og andre reststrømme.

Løsning: Tidlig indarbejdelse af jordhåndteringsplan samt udnyttelse af tilgængelige værktøjer.

Resultat: Afdækning af genanvendelsesmuligheder for jord og potentielle gevinster ved egen sortering af affaldsfraktioner.

Hvert år flyttes mange millioner tons overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Det foregår i lastbiler, som forårsager store CO2-udledninger, støj og partikelforurening, og som belaster især gader i byområder i forhold til trafiksikkerhed. En stor del af denne jord ender af den ene eller anden årsag på deponi. Det skyldes ofte, at bygherrer overser, at overskudsjord ikke blot er et restprodukt, men en ressource af økonomisk værdi, hvis jorden håndteres hensigtsmæssigt.

VAM har identificeret netop overskudsjord som den reststrøm, der repræsenterer de største mængder og det absolut største økonomiske og klimamæssige potentiale. VAMs udfordringer i forbindelse med håndteringen af overskudsjord er et manglende overblik over de muligheder og teknologier, som ville kunne muliggøre genanvendelse af jord frem for deponi.

Som led i Wastelifeforløbet har Teknologisk Institut derfor fokuseret på at afdække mulighederne for bæredygtig håndtering af overskudsjord. Eftersom specifikke anlægsprojekter i naturområder varierer betydeligt, alt efter hvad der opføres, har Teknologisk Institut udarbejdet et generelt overblik over tilgængelige værktøjer, jordforædlingsteknologier, relevante casestudier, inspiration og lovgivning.

Det anbefales, at der i begyndelsen af et anlægsprojekt sammen med den aktuelle bygherre udarbejdes en bæredygtig jordhåndteringsplan, og at kommunen inddrages tidligt i projektet. Til dette formål findes en betydelig mængde tilgængelige værktøjer til at fastslå strategi, jordmængder, potentiale, regler m.m., som med fordel kan tages i brug. Indarbejdning af overskudsjord til eget byggeprojekt eller til nærliggende nyttiggørelsesprojekter er at foretrække. Kan dette ikke umiddelbart lade sig gøre, fx pga. forurening eller jordens manglende bæreegenskaber, bør mulighederne for henholdsvis rensning eller stabilisering af jorden overvejes frem for deponi. Teknologisk Institut har været i kontakt med udbydere af sådanne teknologier og med mulige leverandører af løsninger til VAMs fremtidige projekter. Teknologiudbydere og leverandører af løsninger er samlet i oversigten.

Teknologisk Institut har ligeledes evalueret mulighederne for alternativ sortering af den affaldsfraktion, som i dag aftages af Marius Pedersen som ’blandet affald’. Fx kan en container til PVC-affald bestilles gennem WUPPI-samarbejdet, som foranlediger at plasten genanvendes i udlandet. Denne løsning anbefales dog ikke af Teknologisk Institut, eftersom Marius Pedersen i forvejen får økonomisk støtte af WUPPI til at håndtere PVC, hvorfor denne affaldsfraktion under alle omstændigheder genanvendes, ligesom sorteringsafgiften hos Marius Pedersen ikke ændres, selvom PVC frasorteres inden. Til gengæld identificeres en mulig økonomisk gevinst ved at frasortere metalaffald i en fraktion for sig, da metallet i så fald vil kunne afsættes til en pris, som er afhængig af mængder og metaltype. Denne frasortering foretager VAM i forvejen og har stor udnyttelse af sine sin øvrige sorteringsløsning hos Marius Pedersen. Teknologisk Institut har hjulpet med at se de mangler handlemuligheder VAM kan igangsætte i forhold til jordhåndtering og dette emne er derfor blevet en vigtig indsats i VAMs arbejde med at nedbringe CO2-udledningerne.